Algemene voorwaarden & condities

Gebruikersovereenkomst
Laatst gewijzigd: 30 december 2019

Lees deze algemene voorwaarden ('Voorwaarden', 'Algemene voorwaarden') zorgvuldig door voordat u de website www.dori.be (de 'Service') gebruikt die door Kundec wordt beheerd ('ons', 'wij' of 'onze') .

Uw toegang tot en gebruik van de service is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot de Service of deze gebruiken.

Door de service te openen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Als u het niet eens bent met een deel van de voorwaarden, hebt u mogelijk geen toegang tot de service.

Beschikbaarheid, foutmeldingen en onvolledigheden

We zijn ons aanbod aan producten en diensten voortdurend aan het updaten op de service. De producten of services die beschikbaar zijn op onze service kunnen verkeerd worden geprijsd, onnauwkeurig worden beschreven of niet beschikbaar zijn, en we kunnen vertragingen ondervinden bij het updaten van informatie over de service en bij onze advertenties op andere websites. We garanderen niet de nauwkeurigheid of volledigheid van informatie, zoals prijzen, productafbeeldingen, specificaties, beschikbaarheid en services.

Wij behouden ons het recht voor om informatie te wijzigen of bij te werken en om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren.

Inhoud

Door informatie op de service te plaatsen, verleent u ons het recht om deze informatie voor intern gebruik aan te wenden (bijvoorbeeld om problemen met het platform te detecteren, onze algoritmes te verbeteren en onze dienst in het algemeen te verbeteren). U behoudt alle rechten op inhoud die u indient, plaatst of weergeeft op of via de service en u bent verantwoordelijk voor de bescherming van die rechten.

U verklaart en garandeert dat: (i) de Inhoud van u is of dat u het recht hebt om deze te gebruiken en ons de rechten en licenties te verlenen zoals bepaald in deze voorwaarden, en (ii) het plaatsen van uw informatie op of via de service geen inbreuk maakt op de privacy rechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, contractrechten of andere rechten van enige persoon.

Intellectuele eigendomsrechten

De service en de originele inhoud (met uitzondering van content geleverd door gebruikers), functies en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van Kundec en zijn licentiegevers. De service wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere wetten van zowel België als het buitenland.

Onze handelsmerken en trade dress mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Kundec.

Duurtijd

Na aanvaarding van de algemene voorwaarden, door intekening op het DORI platform, duurt de overeenkomst zo lang de klant zijn account niet stop zet. Kundec kan een account stop zetten wanneer de klant het platform misbruikt of de account niet gebruikt gedurende een periode van 24 maanden.

Betaling

Behoudens andersluidend beding zijn alle facturen contant en vooruit betaalbaar uiterlijk op datum van de factuur.
Het bedrag van de factuur zal automatisch gedebiteerd worden van de rekening van de klant via opgave van een kredietkaart van de klant bij de bestelling. Mocht de kredietkaart komen te vervallen is het de verantwoordelijkheid van de klant om deze te vervangen met een geldige kredietkaart.
Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintrest verschuldigd ten belope van 1% per maand van het onbetaalde factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het nog verschuldigde factuurbedrag met een minimum van 150 €.
Hiernaast blijft de klant alle gerechtskosten welke de BV KUNDEC gerechtigd is te vorderen bij een eventuele procedure, onverminderd verschuldigd.
Bij gebrek aan regularisatie van de wanbetaling uiterlijk binnen de 5 dagen na het vaststellen ervan door BV KUNDEC (de vaststelling dat het gefactureerde bedrag niet kon worden gedebiteerd van de rekening van de klant via de opgegeven creditcard) met voorafgaandelijke kennisgeving door BV KUNDEC aan de klant, zal het gebruik van het Product worden geschorst tot regeling van de openstaande factuur, te vermeerderen met de hoger aangehaalde rente en schadevergoeding, waarna de volledige toegang zal worden hersteld; tijdens de periode van schorsing van het gebruik van het Product valt de klant terug op de oorspronkelijk ingebrachte 20 gratis producten.

Verwijzingen naar andere websites

Onze service kan links bevatten naar websites van derden of diensten die geen eigendom zijn van of beheerd worden door Kundec. Kundec heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacy beleid of de praktijken van websites of diensten van derden. Verder erkent u en stemt u ermee in dat Kundec niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of services.
We raden u ten zeerste aan om de bepalingen en voorwaarden en het privacy beleid van websites of services van derden die u bezoekt te lezen.

Beperkte aansprakelijkheid

Kundec, noch zijn bestuurders, werknemers, partners, agenten, leveranciers of gelieerde ondernemingen, zullen in geen geval aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, speciale, vervolg- of punitieve schade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, gegevens, gebruik, goodwill, of andere immateriële verliezen, die voortvloeien uit (i) uw toegang tot of gebruik van of de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de Service of deze te gebruiken; (ii) enig gedrag of inhoud van een derde partij op de service; (iii) alle inhoud verkregen van de service; en (iv) ongeautoriseerde toegang, gebruik of wijziging van uw informatie, hetzij op basis van garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enige andere juridische theorie, ongeacht of wij al dan niet op de hoogte zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs als blijkt dat een remedie die hierin is uiteengezet niet aan zijn essentiële doel heeft voldaan.

Disclaimer

Uw gebruik van de Service is geheel op eigen risico. De service wordt geleverd op een 'AS IS'- en' AS AVAILABLE'-basis. De service wordt aangeboden zonder garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of de uitvoering.

Kundec, haar dochtermaatschappijen, filialen en haar licentiegevers garanderen niet dat a) de Service ononderbroken, veilig of beschikbaar zal zijn op een bepaalde tijd of locatie; b) eventuele fouten of gebreken worden gecorrigeerd; c) de Service is vrij van virussen of andere schadelijke componenten; of d) de resultaten van het gebruik van de Service zullen aan uw vereisten voldoen

Overmacht

Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt de BV KUNDEC van om het even welke verbintenis zonder dat de klant recht heeft op enige schadevergoeding.

Gedeeltelijke ongeldigheid

Ingeval één of meer bepalingen van de onderhavige voorwaarden als ongeldig worden beschouwd of als zodanig worden verklaard in uitvoering van een wet, reglement of bindende uitspraak van een bevoegde autoriteit, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden zullen worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen. Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van die rechten. Als enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard door een rechtbank, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze service en vervangen alle voorgaande overeenkomsten die we zouden hebben tussen ons met betrekking tot de Service en vervangen deze.

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Als een herziening van belang is, proberen we u dit minstens 30 dagen van tevoren te melden voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële verandering inhoudt, zal naar eigen goeddunken worden bepaald.

Door onze service te blijven gebruiken of gebruiken nadat die herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, stop dan met het gebruik van de service.

Contactinformatie

Indien u vragen heeft over deze algemene voorwaarden kan u ons steeds contacteren via info@dori.be.